top of page

Schola Chartae Akademia Lunae et Sōlis

Školní řád je na rozdíl od Listiny méně formální a je psán občas i dosti úsměvnou formou. Berte jej s nadhledem, ovšem věřte, že studenti, kteří chtějí být označeni za studentské andílky, by se jej měli držet. A ti, kdož mají v plánu záškodničit, zde nejspíše najdou zase nějakou tu inspiraci.

Školní řád.png

I. část: Povinnosti studentů akademie

1a. Všichni studenti jsou povinni dodržovat školní řád a všechny pokyny.

1b. Všichni studenti jsou povinni plnit pokyny vyučujících Magistrů, Primusů a ostatních zaměstnanců školy. Zároveň je povinností žáků se chovat k těmto osobám s patřičnou úctou.

1c. Studenti respektují normy společenského chování, chovají se slušně ke spolužákům, příkladně se chovají a kulturně vyjadřují. Všechny pracovníky a návštěvníky školy zdravíme při prvním setkáním s nimi v daném dni.

1d. Studenti jsou ve škole vhodně upraveni a oblečeni a i ti, kdož jsou extrémními exhibicionisty, se oblékat nezapomínají.

1e. Studenti se snaží majetek školy udržovat v pořádku a co nejdéle použitelném stavu. Po lavicích neskáčeme, židle nikam nevěsíme, na lustru se nehoupeme a na krovních trámech v učebnách nespíme.

1f. Při vstupu pracovníka školy či jiné oprávněné osoby do učebny a při jeho odchodu zdraví studenti povstáním na dobu pěti úderů srdce, po uplynutí této doby si smí studenti opět sednout.

1g. V průběhu vyučování se student aktivně účastní hodiny, nevyrušuje, nezabývá se činnostmi, které nejsou předmětem vyučování a sedí v lavicích, případně na místech k tomu určených ve specializovaných učebnách.

1h. V hodině jsou čistokrevní dlaci povinni zůstávat ve své lidské podobě a žádní z dlaků nesmí ohrožovat ostatní studenty či zaměstnance školy zuby či drápy. Dlaci polokrevní a proměnění mají povinnost před vstoupením do učebny proměnit své drápy zpátky do podoby nehtů.

1i. V případě úrazu studenti vyhledají ošetřovnu, popřípadě nejbližšího ne-upírského profesora či primuse, který je na ošetřovnu dopraví. V případě krvácejících zranění studenti s návštěvou ošetřovny neváhají a nepotulují se zbytečně po Bludišti či v okolí Hradu.

II. část: Zákazy studentům akademie

2a. Studentům je zakázáno svévolně opouštět Hradní prostory, pokud zrovna probíhá vyučování. Cestování za zdi Hradu je povoleno pouze v době studentského volna.

2b. Student, který hrad opustil je zodpovědný sám za sebe až do chvíle, než se do Hradu navrátí. Okolí hradu studenti navštěvují pouze na vlastní nebezpečí.

2c. Studenti neničí školní majetek a neperou se v prostorách ložnic, společenské místnosti a jídelny.

2d. Studentům je zakázáno vyklánět se z oken Hradu, testovat citlivost upíří kůže na slunci, houpat se na parapetech a cestovat skrze okna v patře.

2e. Studenti mají zakázáno požívat v hradních prostorách alkohol a psychoaktivní látky. Studenti pod vlivem těchto látek se Hradem pohybují na vlastní nebezpečí.

2f. Konzumace krve je v hodinách zakázána. Konzumovat krev ostatních obyvatel Hradu je zakázáno v prostorách školy každému studentu bez výjimky!

2g. Ohrožování spolužáků a zaměstnanců školy na životě je vážným prohřeškem proti školnímu řádu!

III. část: Ubytování a denní režim

3a. Studenti ze Světlé části Akademie nenavštěvují prostory Temné části Akademie a naopak. Přítomnost osob, které nemají co pohledávat v dané části Akademie, hlásí Primusovi či Vedoucímu části Akademie, do níž náleží.

3b. Studenti přespávají pouze v ložnici, ve které bydlí a s osobou, se kterou jsou na pokoji zapsáni. Případnou přítomnost cizích osob na pokojích hlásí Primusovi či Vedoucímu části Akademie, do níž náleží.

3c. Studenti během noci zůstávají na svých pokojích, jsou tiší, neřvou, neprohání se po chodbách a neprovozují souboje. Studenti mají právo během noci využívat Společenskou místnost své části Akademie pro potřeby tichých konverzací a poklidného studia.

3d. Volný čas studentů je období rána a večera, kdy studentům ještě nezačala či již skončila výuka a období mezi výukou, tedy poledne. Studenti mohou mít volný čas navíc tehdy, když zrovna neprobíhá vyučování předmětů, do nichž mají docházet.

3e. Hodiny Nauky o Společenství Upírů jsou povinné pro všechny studenty, kteří ještě sérii neabsolvovali. Hodiny Biologie Upírů slouží převážně studentům aspirujícím do budoucnosti na možnost státi se Morty a studentům, kteří k této (či Vivské) rase již náleží. Hodiny Cest Poznání slouží převážně studentům aspirujícím do budoucnosti na možnost státi se dlaky či magiky.

3f. Jídlo se ve Velkém Jídelním Sále podává 3x denně, během rána, poledne a večera. Pití a svačiny v podobě ovoce jsou k dispozici stále. Studenti se v jídelně během noci nevyskytují, s výjimkou doby, kdy v ní probíhají oficiální Slavnosti.

3g. Knihovna je otevřena každý den od dopoledne až do večera. V knihovně je nutno respektovat Řád knihovny. Studenti se nacházejí jen v části knihovny, která je jim přístupna a nedobývají se do částí s omezeným přístupem hrubou silou, drápy, paklíči ani magií.

3h. Na ošetřovně jsou přítomni vždy jen pacienti, kteří jsou zrovna léčeni. Studenti, kteří nejsou zranění či nemocní zde nemají co pohledávat. Studenti rasy Mortů nejsou na Ošetřovně vítáni.

bottom of page